Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

De website www.cadeauretro.com is een elektronisch handelsplatform die het verkoop van artikelen voorstelt aan internauten die op de website surfen om cadeau-ideeën te vinden.
De website www.cadeauretro.com is het eigendom, en onder de beheersverantwoordelijkheid, van de vennootschap Venture business creation cvba (V.B.C. cvba).
De vennootschap heeft een kapitaal van 18592 euro en is ingeschreven in het Brusselse rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0429 928.942 en BTWnummer BE 429.928.942
Het hoofdkantoor is gelegen in de Koopliedenstraat 64, te 1000 Brussel – België en heeft volgend telefoonnummer: 00 32 2.511 43 89 en info@cadeauretro.com
De algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle relaties, tussen V.B.C. cvba en iedere persoon die producten aankoopt op de site www.cadeauretro.com , en worden zonder enige beperking toegepast.
Iedere persoon, die een product bestelt, dat voorgesteld wordt op onze website, is onderhevig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent dat hij, vóór zijn bestelling, kennis heeft genomen met deze voorwaarden en dat hij ze volledig erkent.
De koper verklaart de volle juridische capaciteit te hebben om zich tot deze algemene verkoopsvoorwaarden te verplichten. V.B.C. cvba behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.
De laatste wijziging dateert van 28 april 2020

1. Bestellingen

U kunt uw bestellingen op verschillende manieren maken :
- via Internet : www.cadeauretro.com
- via bankoverschrijving op onze rekening. Onze bankgegevens worden gedurende de bestelling vermeld.
De verkoop kan enkel als definitief beschouwd worden na versturing van een bestellingbevestiging door V.B.C cvba naar de koper en na inning van het totale bedrag door V.B.C cvba.
V.B.C. cvba behoudt zich het recht voor om een bestelling geen gevolg te geven omwille van eender welke reden en zal dit dan meedelen aan de koper.
De koper garandeert V.B.C cvba dat hij over de eventueel vereiste vergunningen beschikt om de betalingswijze te gebruiken, die hij gekozen heeft gedurende de registratie van de bestelbon.
De koper kan zijn bestelling dan regelen via:
1. 1. Bankkaart op de website www.cadeauretro.com Wij aanvaarden volgende bankkaarten: Visa, Eurocard/Mastercard, Paypal, evenals Maëstro debietkaarten die met een " digipass gekoppeld worden ".
Teneinde de veiligheid van de betaling via bankkaart te verzekeren worden de klanten naar de beveiligde servers van de Vennootschap Ogone geleid. V.B.C cvba is dus nooit in contact met belangrijke klantgegevens (kaartnummer, afloopdatum, validatie code).
2. Door bankoverschrijving ten gevolge van een bestelling die op de website gemaakt werd. De gegevens zullen meegedeeld worden aan de koper eens de bestelling op de website geregistreerd is.
De bestelling zal pas behandelt worden nadat de bank de overschrijving op onze rekening gecrediteerd heeft.
ndien de betaling niet binnen de 10 dagen wordt ontvangen, na de bestelling op de website, dan zal deze bestelling als nietig worden verklaard.

2. Beschikbaarheid van de artikelen

V.B.C. cvba verplicht zicht erin om de gemiddelde leveringstermijn, die op de website aangegeven wordt naast de bestelling, te eerbiedigen maar dit gemiddelde leveringstermijn vormt geen strengheidtermijn en kan dus niet als zeker verklaard worden!
V.B.C cvba zal in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige achterstand van levering of gebrek aan voorraad.
Wij wijzen op het feit dat onze kranten authentieke exemplaren zijn en dat hun beschikbaarheid dus niet gegarandeerd kan worden.
Noch kan V.B.C cvba aansprakelijk gesteld worden voor niet-uitvoering van het contract te wijten aan gevallen van overmacht (staking, overstroming, brand…).

3. Prijzen

De verkoopsprijzen die op de website aangegeven worden, zijn in euro vermeld en omvatten alle belastingen. De Belgische BTW is inbegrepen in al onze producten.
De prijzen omvatten geen expeditiekosten, deze worden als supplement bij de productprijs gefactureerd volgens het bedrag van de bestelling.
V.B.C cvba behoudt zich het recht voor de verkoopsprijzen van de producten op elk ogenblik te wijzigen.
De prijzen die gegarandeerd worden aan de koper zijn de prijzen die aanwezig zijn op de website gedurende de bestellingregistratie (behalve indien overduidelijke typografische fout).

4. Verzendkosten en Leveringskosten

De verzendkosten omvatten de voorbereiding, de verpakking evenals de frankering.
De verzendkosten worden vóór de bestellingregistratie aan de koper vermeld; zij variëren volgens het volume of het gewicht van de artikelen en volgens de gewenste verzendingswijze.
Indien wij twee verschillende bestellingen niet kunnen groeperen zullen de verzendkosten voor elke bestelling afzonderlijk gefactureerd worden.
Het is uitdrukkelijk afgesproken dat de eigendomsoverdracht van de bestelde goederen werkelijk wordt op het ogenblik dat de goederen onze winkels verlaten.
Dienovereenkomstig verklaart de koper alle risico’s ervan, name met betrekking tot het vervoer, te aanvaarden.
De koper dient zelf alle mogelijke maatregelen te treffen alvorens de levering te nemen.
V.B.C cvba behoudt zich het recht voor om de goederen zo goed mogelijk te laten verzenden maar kan niet aansprakelijk zijn voor de handelingen of nalatigheden van de Belgische of Nederlandse post.
De bestellingen worden ten laatste 48 uren na ontvangst van de betaling verzonden en in 95% van de gevallen worden zij binnen de 24 uren verzonden.
Verkochte producten blijven vol en geheel eigendom van V.B.C. cvba tot dat de volledige betaling van het volledig verschuldigd bedrag heeft plaatsgevonden.
V.B.C cvba behoudt zich het recht voor, in geval van betalingsgebrek door de koper, om de teruggave van de bestelde producten te eisen.
 In deze veronderstelling verbindt de koper zich ertoe om onbetaalde of gedeeltelijk onbetaalde producten aan V.B.C cvba terug te keren, inbegrepen terugkeerkosten op eigen laste te nemen.
 De overdracht van de verlies- en beschadigingrisico’s van de producten is effectief vanaf de overhandiging van de producten door V.B.C cvba aan de verzender.
Vanaf het ogenblik dat de koper het product ontvangt is hij, tijdens de hierboven vermelde intrekkingtermijn, verantwoordelijk voor het product die hij besteld heeft;
in geval van beschadiging of vernieling van het product gedurende deze periode, zal de koper geen uitwisseling of vergoeding aan www.cadeauretro.com kunnen eisen.

5. Intrekkingtermijn

De authentieke kranten die door V.B.C cvba in de handel worden gebracht, worden gecontroleerd om zeker te zijn dat deze volledig en niet gesneden zijn.
Niettemin beschikt de koper over het recht om de producten die hem niet passen in overeenkomst met de geldende wetten op eigen kosten terug te keren, voor uitwisseling of vergoeding, binnen de zeven werkdagen vanaf de bestellinglevering.
 In dit geval is de koper dan verplicht om voorafgaand contact op te nemen met de klantendienst van V.B.C cvba die hem een terugkeervergunning zal toekennen alsook het adres zal vermelden waarnaar de producten teruggestuurd moeten worden.
 V.B.C cvba zal ENKEL rekening houden met de producten die in hun oorspronkelijke staat teruggestuurd worden (verpakking, accessoire, publicatie) en die naar behoren verzegeld zijn en het terugkeernummer vermelden.
Deze garantie wordt NIET toegepast op specifieke producten die op aanvraag verwezenlijkt worden, o.a. verpersoonlijkte producten (verpersoonlijkte map bijvoorbeeld).
V.B.C cvba houdt geen rekening met de producten die tegen rembours door de koper worden teruggestuurd naar V.B.C cvba.
Elk risico in verband met de terugkeer van het product is ten laste van de koper.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cadeauretro.com eerbiedigt de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
V.B.C cvba brengt de klant hierbij op de hoogte dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens niet naar derden worden overgebracht.

7. Bevoegde rechtspraak

Al de clausules die in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermeld zijn alsook alle aankoop- en verkoopverrichtingen die in deze tekst beoogd worden, zijn gebonden aan het Belgische recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de breuk van de overeenkomst die tussen V.B.C scrl en de koper is gesloten zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken behoren,
 zelfs in geval van verscheidene verweerders, indien er geen minnelijke overeenkomst gevonden werd.

8. Verantwoordelijkheid

V.B.C cvba kan geen onafgebroken werking van de website www.cadeauretro.com en gerelateerde diensten garanderen aangezien de technische wisselvalligheden die eigen zijn aan het Internet netwerk.
 V.B.C cvba zal dus niet aansprakelijk zijn voor de schorsing of de tijdelijke non-beschikbaarheid van zijn website, in bijzondere gevallen van pech, onderhoud of update.
Noch kan V.B.C cvba garanderen dat de on-line diensten op alle navigatoren, op alle gegevensverwerkende installaties of softwareconfiguraties gebruikt kan worden.
V.B.C. cvba zal niet aansprakelijk zijn voor niet-uitvoering van het contract in geval van voorraadgebrek of onbeschikbare krant (authentiek en fragiel exemplaar).
Een totale of gedeeltelijke staking, namelijk van de posterijen en vervoermiddelen, kan de verantwoordelijkheid van V.B.C. cvba zeker niet engageren.
V.B.C. cvba kan niet als verantwoordelijk beschouwd worden voor alle indirecte schade die zou kunnen voorvallen ten gevolge van de productenaankoop .
De producten die door V.B.C cvba aangeboden worden beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving.
V.B.C. cvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnen en die toegankelijk zijn via een link vanuit www.cadeauretro.com website.
V.B.C. cvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of niet- verantwoordelijke personen terechtkomen.

9. Instemming van de koper

De algemene verkoopsvoorwaarden en tarieven worden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.
De koper verklaart en erkent een perfecte kennis van deze voorwaarden te hebben en bindt zich ertoe om niet met tegenstrijdige documenten, noch met zijn persoonlijke verkoopsvoorwaarden op te komen.
De aankoophandeling heeft tot gevolg de instemming van de koper aangaande deze algemene verkoopsvoorwaarden.